Om oss


Historik

Föreningen har funnits alltsedan 1955. Det gjordes ett kort uppehåll för att sedan återbildas 1981.


Verksamheten för Försvarets Motorklubb Avd 11 Malmöhus omstartades den 1 januari 1981. Avdelningen (FMK) har under flera år organiserats i tre lokalavdelningar inom M län ( Malmö – Revinge/Ystad – Landskrona) och var i huvudsak en s.k ”rabattorganisation”.

En viss stagnation av aktiviteter, utbildning och rekrytering inom lokalavdelningarna hade märkts under de senaste åren, vilket gjorde att något måste göras. Under sommaren/hösten 1980 togs därför initiativ av Peter Danilo, Erik Hansson samt Hans Andreasson att stimulera till större aktivitet på sikt inom FMK-verksamheten i Malmöhus län. Tanken på en sammanslagning av länets tre lokalavdelningar diskuterades. Kontakt med FMK rikskansli och dess vd Erik Bodin etablerades och i november 1980 inbjöd Erik Bodin fyra personer från M län. Det blev Peter Danilo, Erik Hansson, Hans Andreasson och Rolf Ebbing till ett sammanträde i Malmö. Sammanträdet resulterade i att en interimsstyre lse bildades med uppgift att arbeta för en sammanslagning av tre lokalavdelningar till en länsavdelning med namnet ”Avdelning 11 FMK”. Interimsstyrelsen bestod av: Ordföranden Peter Danilo, sekreterare Rolf Ebbing, kassaförvaltare Erik Hansson, info- o rekryteringsansvarig Hans Andreasson samt revisor Erik Nilsson.


Det sammanlagda medlemsantalet var den 1 januari 1981: 400 medlemmar.


Interimsstyrelsen avhöll fyra protokollförda styrelsemöten under 1981. Verksamheten inriktades huvudsakligen på rekryteringsarbete och information. Medlemsantalet var vid utgången av 1981 1.400 medlemmar. Detta innebar en ökning med 1.000 medlemmar under avdelningens första år ! Rekryteringsarbetet inriktades huvudsakligen mot övriga frivilligor ganisationer och försvarsanställda inom Lv 4 i Malmö samt P7/Fo 11 i Ystad/Revingehed. Detta var man först i Sverige att få göra. Tidigare rekryterades endast bland fast anställda vid regementen.

Inför kommande år gjordes en plan upp om fortsatt rekryteringsarbete, deltagandet i utbildningsarbetet samt bildandet av en samarbetskommitté inom M län i trafiksäkerhetsfrågor. Senare fick man också tillåtelse att rekrytera bland värnpliktiga.


1982-01-25 bildades den första styrelsen. Då valdes även Per Anehov in i styrelsen.


Det sändes ut cirka 8.000 rekryteringsbrev till hemvärns 0 frivilligpersoner. Detta gjorde FMK känt så medlemsanta let steg årligen under flera år. 1986 nådde avdelningen 4.827 medlemmar vilket gjorde att avdelningen under många år framgent var FMK:s största avdelning i Sverige. Efter 1986 har medlemsantalet sakta gått tillbaka.


Verksamheten under kommande år bestod främst av trafiksäkerhet såsom ljustest, trafiksäkerhetskontroller, halkkörni ng, bilbältesanvändning, rättning vid ratten för värnpliktiga, temakvällar i trafiksäkerhet samt ABC och hjärt- och lungräddning. Det genomfördes också studieresor tillsammans med föreningen Motor till Volkswagenfabriken i Tyskland och bilrally med trafiksäkerhet. Man deltog i olika arrangemang som till exempel ”Regementets dag”.


1991 fick föreningen en ny ordförande: Inger Eliasson


1994 Kom ytterligare en ny ordförande: Bertil Nilsson.


e som suppleant i f2002 och 2003 fann riksorganisationen att det totala antalet medlemmar i riksorganisationen inte längre var hållbart. Då provades olika vägar för att eventuellt gå upp i en annan motororganisation.


Vid en ordförandekonferens den 24 – 25 april 2004 beslöt man med överväldigande majoritet att inte fusionera med en annan organisation. Det som då var aktuellt var en fusion med Motor. Organisationen hade då genomgått en närmast katastrofal minskning av medlemsantalet. 2004 hade FMK riksorganisation totalt 41.505 medlemmar, vilket innebar att man under 2003 hade tappat 5.700 medlemmar.


Avdelningen har sedan 2006 genomfört det av FMK centralstyrelse framarbetade 65+ programmet. Kursledare har vid samtliga tillfällen varit tidigare körskollärare Bengt Nordberg. Programmet på kurserna/studiecirklarna har handlat om nya trafikbestämmelser och vägmärken. Avdelningen har också haft verksamhet på Malmö halkbana på gamla Bultofta flygplats. Det har anordnats halkkörning varje år sedan 2004.


2010 beslöt FMK riksorganisation på en ordförandekonferens att satsa på en kraftig rekryteringskampanj. Anledningen var att organisationen nu hade förlorat ett stort antal medlemmar och ansågs vara nere på en kritisk nivå.


2011 Valdes en ny ordförande: Bo Alfredsson


När rikskampanjen misslyckades så beslöt man vid 2012 års riksstämma att FMK som riksorganisation skulle upphöra. Varje avdelning fick själv bestämma om de ville vara kvar som enskild förening i respektive län.


2012 beslöt FMK Malmöhus vid sitt årsmöte att fortsätta som enskild förening med 718 medlemmar. På årsmötet beslöts att förändra stadgarna och byta namn till ”FMK Malmöhus”. Man hade kvar FMKs tidning under året. Tidningen avvecklades vid kommande årsskifte. Det beslöts också att sänka medlemsavgiften från 230 kronor till 150 kronor.


2013 hade föreningen 378 medlemmar och fortsatte med de traditionella verksamheterna. Föreningen tecknade också ett avtal med MHF om att medlemmarna skulle få MHFs tidning med aviseringar om FMK Malmöhus verksamheter införda i bilagan ”Ratta ren”. Detta var första året sedan 2004 som föreningen tvingades inställa halkkörningen eftersom det anmäldes för få deltagare.


2014 fortsatte verksamheten som planerat. Dock med skillnaden att föreningen nu betalade för MHF tidning till de medlemmar som betalade medlemsavgiften senast under november föregående år. Man var nu nere i 300 betalande medlemmar. Bland aktiviteterna genomfördes halkbanekörningen igen.


2015 hade medlemsantalet sjunkit till 250 medlemmar. Halkbanekörningen genomfördes ej detta år.


2016: Medlemsantalet var vid årsskiftet 263. Halkbanekörningen genomfördes med lågt deltagande av egna medlemmar.


2017: Medlemsantalet var vid årsskiftet 218. Halkbanekörningen ställdes in på grund av alltför litet antal anmälda deltagare. Föreningen genomförde en gemensam utfärd till "Autoseum" i Simrishamn.


2018: Medlemsantalet var vid årsskiftet 210 st.
Föreningen har genomfört ett antal studiebesök, föredrag tillsammans med FAK Malmö. Dessutom en trafikväll på hösten.
En medlemsresa med buss genomfördes till Hässleholm, där vi besökte Hässleholms militärmuseum och en modelltågsanläggning på fd P2 / Dragonregementets verkstad.


- 2019 Detta blev ett normalår med studiebesök på flygmuseet vid Skurup, trafikkväll, föredrag om storbranden i Småland och utbyggnaden av E 6:an. Det var också årsmöte med medlemmar.


- 2020 Hela året fick vi ställa in alla verksamheter på grund av rådande pandemi. Detta beslut togs med hänsyn till våra medlemmar, eftersom vi inte ville bidraga till smittspridningen.


- 2021 Detsamma gällde för 2021 som för 2020. Årsmötet fick vi genomföra med endast styrelsen närvarande. Medlemmarna kom till tals via en enkät. Ingen hade räknat med att pandemin skulle vara även detta år.